£             Risikosystem / risikovurdering og risikoanalyser.

     Skjemaer for dokumentert opplæring § 48 med fagplaner

Lovverket som regulerer bruk av arbeidsutstyr/ risikovurdering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBMASTER: SIW@NOORSI.NO

Tjenesten er levert av NOORSI

WADEL

WADEL    Sikkerhetsopplæring

Det krever at risikovurdering skal dokumenteres skriftlig. § 5 nr.6  (Internkontrollforskriften)

Arbeidsgiver er pliktig til sørge for at arbeidsutstyrets tekniske krav ivaretas under bruken. Best 522

Arbeidsmiljøloven

Forskriften. Bruk av arbeidsutstyr  best.  555

Internkontrollforskrifter. § 5 nr. 6  (arbeidsutstyr)

Opplæringen skal dokumenteres. (risikovurdering)

Modul opplæring:

555 forlanger opplæring på 3 nivå:

                                                  

 

 

Informasjon / opplæring

§ 9 - 10

Dok. opplæring

§ 47 - 48

Sertifisert opplæring

§ 49

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å risikovurdere det arbeide som skal gjennomføres:

Krav til arbeidsmiljøet  jfr. denne lov særlig §§ 7 - 13.  § 14  Arbeidsgiverens plikter. § 16 Arbeidstakerens plikter.

Arbeidstilsynets forskrifter:   Forskrift 555 om bruk av arbeidsutstyr.

Forskriften er i hovedsak bygget opp med funksjonskrav.

Dette innebærer en vis frihet til valg av arbeidsmetoder og tekniske løsninger.

En viktig konsekvens av dette er at arbeidsgiver må foreta en fullstendig

risikovurdering av arbeidet som skal gjennomføres

§ 47 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring

Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle

arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i.

§ 48. Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever 

særlig forsiktighe ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har

dokumentert sikkerhesopplæring etter § 47

Vi står til tjeneste for å bistå dere med å utarbeide og dokumentere bruk av arbeidsutstyr.

 

Det vil bli utarbeidet dok. for det arbeidsutstyr som dere har og betjener.

 

Tid og omfang avhenger av mengde utstyr som bedriften disponerer.

 

Ved uhell så kan bedriften dok. risikoen skriftlig.